صفحه نخست | عناوین مطالب | پروفایل مدیر | پست الکترونیک

طرح درس دین و زندگی (1)(2) سال 1389-1388

باسمه تعالي

فرم طرح درس

طراح درس :                                                         استان                                        شهرستان :

نام درس :دين وزندگي (2)- درس ششم        موضوع : آينده روشن    هدف كلي :  دانش آموزان با دلايل وجود يك زندگي برتردرآخرت آشنا مي شوند       مدت جلسه :35 دقيقه                                                                           

رئوس مطالب

هدفهاي جرئي

رفتار ورودي

ارزشيابي تشخيصي

نتيجه

هدفهاي رفتاري

1-آينده روشن

2-قانون عقل ووعده ي پيامبران

3-ضرورت معاد درپرتو حكمت

4-گرايش به بقا وجاودانگي

5-ميل به كمالات بي نهايت

6-ضرورت معاد در پرتوعدل

7-پاسخ به يك اشكال

 

 

 

 

 

 

 

1-مفهوم معاد وضرورت آنرا ميفهمد

2-اهميت معاد را مي داند.

 3-اقسام راههاي ضرورت معاد را مي شناسد.

4-گرايش به بقا و كمال بي نهايت را مي فهمد.

5-عادل بودن خدا را مي شناسد.

1-متن قرآن را قرائت و ترجمه كنند.

2-چند نمونه از آيات مربوط به ضرورت معاد را مثال بزند.

3-رابطه معاد و حكمت و عدل خدا را شرح دهد. 4-به حقيقت وجود انسان پي ببرد.

1-چرا انسان امروزاز زندگي پس ازمرگ غافل است؟

 

2-هدف ازبيان قرآن پيرامون زندگي اخروي چيست؟

 

 

3-چرا زندگي بدون معاد معنا ندارد؟

زمان اجراي طرح اگر دانش آموزان به سئوالات ارزشيابي پاسخ دهند نتيجه ميگيريم كه آماده يادگيري مطالب جديد هستند

 

1-اهميت معاد راتوضيح دهد.

 

2-ضرورت معاد در پرتو حكمت الهي رابيان كند.

 

3-ضرورت معاد در پرتو عدل راتوضيح دهد

 

4-حقيقت وجود انسان رابيان كند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراح درس :                                               استان :                                            شهرستان :          

نام درس :   دين وزندگي2 (-درس ششم)         موضوع : آينده روشن      هدف كلي :   دانش آموزان بادلايل وجود يك زندگي برتر درآخرت آشنا ميشوند                                                                                    مدت جلسه :35 دقيقه      ص 2 

مراحل تدريس

روش تدريس

مواد آموزشي

فعاليت دانش آموران

فرصت

ارزشيابي پاياني

الف:فعاليت هاي مقدماتي:سلام واحوالپرسي،حضوروغياب،بازديد از تكاليف ،ارزشيابي تشخيصي

ب-ارائه درس جديد:

براي شروع درس جديد ابتدا ايجاد انگيزه نموده وبامثالي از زندگي اخروي وارتباط آن بازندگي دنيوي شروع مي كنيم سپس هدف هاي رفتاري درس رابيان ميكنيم

ج-شروع درس جديد :مطالب موجود در هدف هاي رفتاري را بازكرده وبه كمك گروهها آن مطالب را توضيح ميدهيم .

فعاليت هاي پاياني:فرصت سئوال به فراگيران مي دهيم ،درس رابا استفاده ازچارت وبه كمك فراگيران جمع بندي ميكنيم ،ارزشيابي پاياني  انجام ميدهيم.

ه-تكليف جلسه آينده :به سئوالات انديشه وتحقيق جواب داده وپيشنهاد مربوط به داستان عزيز پيامبر توسط گروهها انجام شود.

توضيحي

پرسش وپاسخ

 

بحث گروهي

همياري

 

 

 

 

اكتشافي

حل مسئله

كتاب درسي

 

پروژكتور اورهد

 

پرده نمايش

 

كامپيوتر

 

تخته وايت برد

 

(گچ وتخته سياه)

1-ارائه تكاليف

2-شركت دركار گروهي

3-پاسخ به سئوالات

4-مشاركت دراستفاده ازوسايل آموزشي

5-مشاركت درجمع بندي مطالب

6-بكارگيري راهبردهاي يادگيري فراشناختي براي بهبود ياد گيري

 

5

 

20

 

 

 

 

 

10

 

1-ضرورت معاد در پرتو حكمت الهي راتوضيح دهد

2-گرايش به بقا وكمال بي نهايت رابيان كند.

3-رابطه ميان حكمت خدا وضرورت معادرابنويسد .

4-ارتباط بين عادل بودن خدا وضرورت معاد رابنويسد .

5-زمينه ها وانگيزه هاي انكار معاد رابيان كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم طرح درس

طراح درس: استان                                                           شهرستان :                                                                            ص(1)

نام درس:دين وزندگي (1)  موضوع :كتاب زندگي       هدف كلي :دانش آموزان با تدبر در قرآن با چگونگي برنامه زندگي آشنا ميشوند    مدت جلسه :35دقيقه

رئوس مطالب

هدفهاي جزيي

رفتار ورودي

ارزشيابي تشخيصي

نتيجه

هدفهاي رفتاري

1-كتاب زندگي

2-تدبر درآيات الهي

 

3-مراحل تدبر

4-ابزار تدبر

5-برترين معلم قرآن

6-آداب قرآئت وتدبرقرآن

 

 

 

 

 

دانش آموزان در حين تدريس:

1-بامفهوم تدبرآشناشود

2-رابطه ميان تدبر وآيات قرآن رابياموزد.

3-بفهمد كه با داشتن چه ويژگي هايي از هدايت قرآن بهرمند كردد.

4-بين تدبر وقرآئت قرآن تفاوت قائل شود.

از دانش اموزان انتظار داريم

1-متن قرآن را قرائت وترجمه كنند.

2-چند نمونه از آيات مربوط به تدبررا مثال بزنند.

3-رابطه تدبر وقرائت قرآن راشرح دهند

4-مفهوم تدبر در قرآن را بيان كنند.

از  دانش آموزان انتظار داريم به سئوالات زير پاسخ دهند:

1-نقش تدبر درقرآن در زندگي چگونه است؟

2-هدف از نزول قرآن چيست؟

3-چرا ما مسلمانان درقرآن تدبر وتفكر نمي كنيم.

وقتي دانش آموزان آماده يادگيري مطالب جديد مي باشند كه به سئوالات ارزشيابي تشخيصي پاسخ دهند.

از دانش آموزان در پايان درس انتظار داريم :

1-تدبر را تعريف كنند.

2-نتايج تدبر در قرآن را بيان كنند.

3-رابطه قرائت وتدبر راتبيين كنند.

4-پيام هاي قرآني را دررابطه با تدبر درآيات الهي راتوضيح دهند .

5-پيام آيات را شرح دهند .

6-پس از شناخت تدبر درآيات به آن عمل كنند.

 

طراح درس :                      استان :                      شهرستان

نام درس :دين وزندگي (1)        موضوع :كتاب زندگي      هدف كلي :دانش آموزان با تدبر در قرآن با چگونگي برنامه زندگي آشنا مي شوند                                مدت جلسه :35دقيقه                                               درس اول ص2

مراحل تدريس

روش تدريس

مواد آموزش

فعاليت دانش آموزان

فرصت

ارزشيابي پاياني

الف:فعاليت هاي مقدماتي :

سلام واحوالپرسي،حضور وغياب ،بازديد از تكاليف،ارزشيابي تشخيصي،آگاهي از وضيعيت  جسمي وروحي دانش آموزان

ب:ارائه درس جديد:براي شروع درس جديدابتدا ايجاد انگيزه نموده وبامثالي از زندگي روزمره شروع ميكنيم وبعد هدف هاي رفتاري درس رابيان ميكنيم.

ج-شروع درس جديد :مطالب موجود در هدف هاي رفتاري رابازكرده وبه كمك گروهها آن مطالب راتوضيح مي دهيم

د-فعاليت هاي پاياني:فرصت سئوال به فراگيران مي دهيم،درس رابا استفاده از چارت وبا كمك فراگيران جمع بندي مي كنيم،ارزشيابي پاياني را انجام ميدهيم.

ه-تكليف جلسه آينده :به سئوالات انديشه وتحقيق جواب داده و  پيشنهادتوسط گروهها انجام شود.

 

 

توضيحي

 

پرسش وپاسخ

 

 

 

 

بحث گروهي

 

همياري

 

 

 

 

اكتشافي

 

 

 

 

 

 

 

حل مسئله

كتاب درسي

 

كامپيوتر

 

 

 

 

پروژكتور –اورهد

 

پرده نمايش

 

 

 

گچ وتخته

(وايت برد)

 

 

 

 

 

 

 

گنجينه سئوالات

 

 

1-ارائه تكاليف

 

2-شركت دركار گروهي

 

 

3-پاسخ به سئوالات

 

 

4-مشاركت در استفاده ازوسايل آموزشي

 

5-مشاركت درجمع بندي مطالب

 

 

6- بكارگيري راهبردهاي ياد گيري فراشناختي براي بهبود يادگيري

 

5

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

10

1-مفهوم تدبر راتعريف كنند.

 

 

 

2-رابطه تدبروعمل به قرآن  رابيان كنند   ..

 

 

3-پيام هاي قرآني دررابطه باتدبرومراحل وروش هاي آن را توضيح دهد.

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده : احمد عابدینی نظرات :
آخرین پست ها
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبلاگ برای "احمد عابدینی " محفوظ می باشد!

All rights reserved by معارف اسلامی ; Designed and supported by IRLEADER.ir